سفارش منابع اطلاعاتی


 

معرفی:

وظیفه گروه سفارشات سفارش و تهيه منابع اطلاعاتي ازجمله کتاب ، نشريه ، بانکهاي اطلاعاتي ، منابع ديداري و شنيداري داخلي و خارجي، تأمين اطلاعات مورد نياز دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس می باشد.

 

 

امورمختلف در اين گروه به شرح زير انجام می شود.

سفارش کتاب و منابع ديداري شنيداري:

بخش سفارش کتاب


سفارش کتاب بنا به درخواست عضو هيات علمي در فرمهاي مخصوص ثبت و از طريق معاونت پژوهشي دانشکده به کتابخانه اعلام و سفارش انجام مي شود.

يکي از شرايط دريافت درخواستها همخواني داشتن سفارش با رشته تحصيلي متقاضي مي باشد. در فرم مخصوص سفارش حتما" نام ناشرو سال مورد نظر ذکر شود چون سال ويرايش بسيار اهميت دارد زيرا ممکن است ويرايشهاي قبلي يک کتاب در کتابخانه وجود داشته باشد، ودر صورت عدم درج تاريخ، بعنوان کتاب تکراري محسوب مي شود کتابخانه نيزازتهيه کتابهاي تکراري معذور است.

ازشرايط ديگرسفارش، موجود نبودن کتاب در کتابخانه را مي توان نام برد.


سفارش نشريات فارسي:

نشريات فارسي به صورت الکترونيکي تهيه مي شود و در بخش اطلاع رسانی قابل ارائه است. علاوه بر نشريات الکترونيکي در صورت نياز به نشريات چاپي که فاقد نسخه الکترونیکی هستند مي توان از طريق تکمیل فرمهاي مخصوص، نشريات فارسي را درخواست کرد نشرياتي که جنبه علمي پژوهشي داشته باشد و از نظر وزارت علوم تحقيقات و فن آوري و همچنين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي داراي اعتبار علمي باشد تهيه خواهد شد.

سفارش نشريات و پايگاههاي اطلاعاتي لاتين:

پايگاههاي اطلاعاتي و نشريات لاتين به صورت الکترونيکي پس از تاييد کميته تامين منابع اطلاعاتي دانشگاه ، تهيه مي شوند. نشريات علمي تخصصي د ر تمام زمينه هاي موضوعي را مي توانيد از ميان اين نشريات که تعداد قابل ملاحظه ايست، بيابيد.

اهدا و مبادله منابع اطلاعاتي:

الف : دريافت منابع اهدايي : ابتدا فهرست کليه منابع اطلاعاتي بر اساس مشخصات کامل منبع شامل عنوان ، نويسنده‌، سال نشر دريافت مي شود. منابع مورد نياز از ليست انتخاب شده و موارد منتخب بدون قيد و شرط به همراه تکميل فرم اهدا ء کتاب از جانب اهدا کننده ، دريافت مي شود. کتابخانه مرکزي مجاز است موارد غير منتخب را نيز با توافق و رضايت سازمان يا شخص اهدا کننده در اختيار ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي قراردهد . در اين صورت کتابخانه مرکزي ملزم به تهيه ليست اين نوع منابع نيست .

ب: اهداي منابع اطلاعاتي مازاد: کليه منابع مازاد که مهر کتابخانه به آنها نخورده است در سالن مطالعه آزاد کتابخانه داخل قفسه هاي کتاب در معرض اهدا قرار مي گيرد.