افراد


 
ردیف نام خانوادگی و نام محل خدمت فعلی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت
1 نصیری صالح فرزین امور اداری مدیریت اموراداری 3165 مدیر امور اداری
2 مشتاق والا اكرم امور اداری مدیریت اموراداری 3165 معاون اداری و نیروی انسانی
3 حبیب پور مرتضی امور اداری مدیریت اموراداری 3210-3165 مسئول دفتر
4 پهلوان بهروز امور اداری مدیریت اموراداری   معاون خدمات عمومی
5 مهربانی زاده فرح امور اداری مدیریت اموراداری 3158 کمک کارشناس اسناد و مدارک
6 آبائی حسن امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 4181 کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان
7 خانعلی زاده رقیه امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 4047 کارشناس امور اداری
8 شرفی زهرا امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3102 رییس اداره کارگزینی کارکنان
9 اسمعیلی ویری مهرداد امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3120 کارگزین
10 ساسان کیهانپور اموراداری اداره کارگزینی کارکنان 3130 کارگزین
11 موسوی سیده نجمه امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3203 کارگزین
12 اسماعیلی ایوانكی زهرا امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4094 کارگزین
13 فتحی جلال راضیه امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 3168 کارشناس امور اداری
14 مخدوی قره بلاغ مریم امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4095 کارشناس امور اداری
15 موسوی منش سیده سارا امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4095 کارشناس امور اداری
16 فاطمه خلجی امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4095 کارشناس امور اداری
17 افسانه ترکمان امور اداری اداره رفاه 4165 کارشناس رفاه و تعاون
18 ناصر ابراهیم نژاد امور اداری اداره رفاه 3134 رییس اداره رفاه
19 محمدی رضا امور اداری اداره رفاه 3034 کارشناس مسئول رسیدگی به امور کارکنان ایثارگر
20 ظریف مظلومیان حسین امور اداری اداره تداركات 3133 رییس اداره تدارکات
21 برزگر مرتضی امور اداری اداره تداركات 3042 مسئول انبار
22 صفاپور حسین امور اداری اداره تداركات 3242 انباردار
23 جانجان علی پناه امور اداری اداره خدمات عمومی 3263 مسول خدمات عمومی
24 عباس عبدالملكی امور اداری اداره خدمات عمومی 3262 متصدی امور دفتری
25 عبدالملكی صادق امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
26 مسعود ابوترابی گودرزی امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
27 پیشكی آستانه امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
28 جعفری امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
29 جهانگیر امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
30 خدابنده امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
31 مهدی رستمی علیپور امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
32 مهدی سیفی امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
33 سیاوش طاهری هشجین امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
34 جمشید عسگری امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
35 کریم قاسمی فرد امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
36 صفركشاورزافشار امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
37 محمدتقی زاده باغمیشه امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده