برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400310901
 • دکتر سعید کاظمی نجفی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 44
 • دکتر بهبود محبی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 8-10 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400308601
 • دکتر امیر خسروانی ودکتر علی شالبافان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 10-12 کلاس 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400309601
 • دکتر مهدی رحمانی نیا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400308701
 • دکتر سید محمود قاسمپوری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه ساعت 13-15کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400324901
 • دکتر سعید کاظمی نجفی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 10-12 کلاس 7
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400309401
 • دکتر امیر خسروانی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 10-12 کلاس 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400309001
 • دکتر ربیع بهروز
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه ساعت 8-10 کلاس 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 400311201
 • دکتر علی شالبافان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه ساعت 8-10 کلاس 1
 • دریافت