نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
بیوتکنولوژی دکتر سید عباس شجاع الساداتی فاطمه تیموری 3803 بلوک 3 طبقه 4 اتاق 458
بیوراکتور‌ها دکتر سید عباس شجاع الساداتی، دکتر سید محمد موسوی بفروئی فاطمه تیموری 3980 بلوک 4 طبقه 1 اتاق 151
تخمیر(کشت و تخمیر) دکتر سید عباس شجاع الساداتی فاطمه تیموری 3803 بلوک 3 طبقه 4 اتاق 457
جداسازی زیستی دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی فاطمه تیموری 3989 بلوک 3 طبقه 4 اتاق 456