نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
الیاف نوری و کواکسترودر دکتر نادره گلشن ابراهیمی 3548 ساختمان آموزش طبقه -1 اتاق 15
بیوپلیمرها دکتر نادره گلشن ابراهیمی 3949 ساختمان آموزش طبقه -1 اتاق 5
آزمایشگاه های پلیمر دکتر مهرداد کوکبی 3540-3340 ساختمان آموزش طبقه منفی 1
شکل‌دهی پلیمرها دکتر محمد حسین نوید فامیلی صلواتیان 3541 بلوک 4 طبقه 1 اتاق
شیمی پلیمرها دکتر سمسارزاده 3944 بلوک 3 طبقه 3 اتاق 357
طرح ملی پلیمر دکتر سمسارزاده بلوک 4 طبقه 1 اتاق 4-31
فرآیند پلیمریزاسیون دکتر سمسارزاده 3954 بلوک 3 طبقه 3 اتاق 356
فیزیک و مکانیک پلیمرها دکتر مهدی رزاقی کاشانی 4309 بلوک 3 طبقه همکف اتاق 55
کارگاه فرآیندهای شکل‌دهی پلاستیک دکتر محمد حسین نوید فامیلی صلواتیان بلوک 4 طبقه 2 اتاق 19 و 20