زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدمجتبی صدر عاملی مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی (فرآیند) استفاده از مواد تغییر فاز در مدیریت انرژی تولید زیست سوختها از فرایند شکست حرارتی / کاتالیستی چربیهای گیاهی و حیوانی، ضایعات گیاهی و چربیها
محمدرضا امیدخواه نسرین مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی (فرآیند) ساخت و ارزیابی غشاء ها ، طراحی فرایند ، بازیافت انرژی ، بهینه سازی و شبیه سازی بهبود کیفیت فرآورده های نفتی
سیدسعید حسینی مهندسی شیمی استادیار مهندسی شیمی (فرآیند) فرآیندهای جداسازی غشایی با کاربرد در تصفیه آب، پساب و گازهای صنعتی مهندسی مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی
حسن پهلوانزاده مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی (فرآیند) - حلالیت گازها در مایعات - هیدراتهای گازی در صنایع گاز - فرایندهای جداسازی (جذب غشایی) انرژی - تحلیل اگزرژی سیستم ها
رامین کریم زاده مهندسی شیمی دانشیار مهندسی شیمی (فرآیند) ارتقای کاتالیستی و حرارتی هیدروکربنهای نفتی برای تولید اولفین و سوخت گوگرد زدایی از برشهای نفتی
علی حق طلب مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی (فرآیند) شیرین سازی گاز ، تبدیل گاز به مایع( GTL) و هیدرات گازی، جداسازی بیو مولکولها و داروها ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب و گاز، ترمودینامیک و رئولوژی پلی مرها
جعفر توفیقی داریان مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی (فرآیند) تولید الفین های سبک از شکست حرارتی هیدروکربن ها ، متانول و هیدروژن زدایی آلکانها و شکست کاتالیستی هیدرو کربن ها جداسازی مخلوط گازی با فناوری PSA مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی
مهرداد منطقیان مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی (فرآیند) نانو تکنولوژی – جدا سازی ازدیاد برداشت نفت و گاز – محیط زیست