زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی حق طلب مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند شیرین سازی گاز ، تبدیل گاز به مایع( GTL) و هیدرات گازی، جداسازی بیو مولکولها ازدیاد برداشت نفت با تزریق آب و گاز ترمودینامیک و رئولوژی پلی مرها
جعفر توفیقی داریان مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند تولید الفین های سبک از شکست حرارتی هیدروکربن ها ، متانول و هیدروژن زدایی آلکانها و شکست کاتالیستی هیدرو کربن ها جداسازی مخلوط گازی با فناوری PSA مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی-
رامین کریم زاده مهندسی شیمی دانشیار مهندسی شیمی- طراحی فرآیند طراحی کوره و راکتور کاتالیستی به منظور تولید اولفینها ارتقاء کاتالیستی و حرارتی هیدروکربونهای نفتی
حسن پهلوانزاده مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند - شیرین سازی گاز و هیدرات - فرآیندهای جداسازی انرژی و اگزرژی و حلالیت گازها در مایعات
سیدمجتبی صدر عاملی مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند استفاده از مواد تغییر فاز در مدیریت انرژی تولید زیست سوختها از فرایند شکست حرارتی / کاتالیستی چربیهای گیاهی و حیوانی، ضایعات گیاهی و چربیها
محمدرضا امیدخواه نسرین مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند ساخت و ارزیابی غشاء ها ، طراحی فرایند ، بازیافت انرژی ، بهینه سازی و شبیه سازی بهبود کیفیت فرآورده های نفتی
مهرداد منطقیان مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند نانو تکنولوژی – جدا سازی ازدیاد برداشت نفت و گاز – محیط زیست
محسن وفائی سفتی مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی- طراحی فرآیند ازدیاد برداشت نفت (EOR) ژل های هوشمند ازدیاد برداشت(IOR) / Gas Injection آسفالتین و wax
آرزو جعفری مهندسی نفت استادیار مهندسی شیمی- طراحی فرآیند مدل سازی و شبیه سازی پدیده های انتقال در بستر متخلخل
سیدسعید حسینی مهندسی شیمی استادیار مهندسی شیمی- طراحی فرآیند فرآیندهای جداسازی غشایی با کاربرد در تصفیه آب، پساب و گازهای صنعتی فرآیندهای جذب سطحی