زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدعلی سمسارزاده مهندسی پلیمر استاد مهندسی پلیمر - سیستمهای سوسپانسیونی - سنتز و طراحی پلیمر - کاتالیست - غشاهای پلیمری - پلیمرهای جدید و بلور مایع - ساخت نانو ذرات پلیمری - فرآیندهای جدید پلیمریزاسیون
علیرضا شریف مهندسی پلیمر استادیار مهندسی پلیمر - غشاهای پلیمری - ارتباط ساختار با خواص - اصلاح و گسترش کاربرد پلیمرهای طبیعی - اصلاح سطح نانو ذرات
مهدی عبداللهی مهندسی پلیمر دانشیار مهندسی پلیمر - طراحی و سنتز پلیمرها - سینتیک و کاربردهای پلیمریزاسیون امولسیونی - غشاهای پلیمری (ارتباط ریزساختار - خواص) - مدلسازی سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی (زنده) - پلیمرها در حفاری و ازدیاد برداشت نفت