زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهرداد کوکبی مهندسی پلیمر – نانو كامپوزیت استاد مهندسی پلیمر نانو کامپوزیت های هوشمند ایروژل های هوشمند
نادره گلشن ابراهیمی مهندسی پلیمر -فرآیند شكل‌دهی دانشیار مهندسی پلیمر رئولوژی مواد پلیمری پلیمرهای با کاربرد پزشکی
مهدی رزاقی کاشانی مهندسی پلیمر - كامپوزیت دانشیار مهندسی پلیمر رفتار مکانیکی، دینامیکی، تریبولوژیکی کامپوزیتها و نانو کامپوزیتهای لاستیکی رفتار الکتریکی و دی الکتریک کامپوزیتهای پلیمری
احمدرضا بهرامیان مهندسی پلیمر – کامپوزیت دانشیار مهندسی پلیمر انتقال انرژی در سامانه های پلیمری نانوکامپوزیت ها و نانوساختارهای پلیمری تخریب و پایداری سامانه های پلیمری کاربرد مواد تغییر فاز ی در حفاظت حرارتی
محمدحسین نوید فامیلی مهندسی پلیمر - فرآیند شكل دهی استاد مهندسی پلیمر ابرهای نانو و میکرو سلولی، در اکسترودر با دو ماردون ریولوژی (ممزوج های واکنشی) امتزاج در اکسترودر با دو ماردون