زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فاطمه باقری مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استادیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی مهندسی بافت- سلولهای بنیادی نانوتکنولوژی در درمان سرطان
سهیل بدوحی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استادیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی نانوفناوری پزشکی سامانه های نوین دارورسانی
فریبا گنجی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استادیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی سامانه های نوین دارورسانی مهندسی بافت
سمیره هاشمی نجف آبادی مهندسی شیمی- زیست پزشکی دانشیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی مهندسی بافت- سلول درمانی ------
سیدمرتضی ضمیر مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استادیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیوراکتورهای چند فازی برای تصفیه هوا مدل سازی فرآیندهای زیستی تخریب زیستی (bio degradation)
محسن نصرتی مهندسی شمی – بیوتکنولوژی دانشیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیو راکتور- بیو ترمودینامیک بیو راکتور- بیو ترمودینامیک
احسان معتمدیان مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استادیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی مهندسی متابولیک زیست شناسی سامانه ها
سیدمحمد موسوی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی محیط زیست- بیولیچینگ ( فروشویی زیستی) بهینه سازی فرآیندها- مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای زیستی
ابراهیم واشقانی فراهانی مهندسی شیمی- زیست پزشکی استاد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی مهندسی بافت سامانه های نوین دارو رسانی
سیدعباس شجاع الساداتی مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی استاد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی تولید پروتئینهای نو ترکیب نانو بیوتکنولوژی