حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مهدی رزاقی كاشانی
معاون آموزشی


حسن پهلوانزاده
معاون پژوهشی و فناوری


سمیره هاشمی نجف آبادی

مدیران گروه‌ها


مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری


آرزو جعفری
مهندسی شیمی - زیست پزشکی


سید عباس شجاع الساداتی
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی


سید عباس شجاع الساداتی
فرآیند


سید مجتبی صدرعاملی
فرآیندهای پلیمراسیون


محمود عبدالهی
مهندسی پلیمر


محمدحسین نوید فامیلی