حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی

سرپرست معاونت پژوهشی

دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی

مدیران گروه ها

دکتر مهدی عبداللهی

دکتر مهدی عبداللهی
گروه فرآیندهای پلیمراسیون

دکتر آرزو جعفری

دکتر آرزو جعفری
گروه مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری

دکتر سیدعباس شجاع الساداتی

دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
گروه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

دکتر احمدرضا بهرامیان

دکتر احمدرضا بهرامیان
گروه مهندسی پلیمر

سید عباس شجاع الساداتی

سید عباس شجاع الساداتی
گروه مهندسی شیمی - زیست پزشکی