حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مهدی رزاقی كاشانی
معاون پژوهشی و فناوری


احمدرضا بهرامیان
معاون آموزشی


حسن پهلوانزاده

مدیران گروه‌ها


مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری


آرزو جعفری
فرآیند


سید سعید حسینی
فرآیندهای پلیمریزاسیون


مهدی عبداللهی
مهندسی پلیمر


محمدحسین نوید فامیلی
مهندسی شیمی - زیست پزشکی


محسن نصرتی
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی


محسن نصرتی