فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 12
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 24
فرم شماره 1: انصراف دائم از تحصیل مشترک 11
فرم شماره 2: فرم مجوز دفاع مشترک 30
فرم شماره 3: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 12
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 22فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: پرسشنامه داوری پیشنهاد موضوع رساله دکتری دکتری 61
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 52
فرم شماره 3: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 36
فرم شماره 4: تقاضای تغییرعنوان رساله دکتری دکتری 8
فرم شماره 5: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری 10
فرم شماره 6: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری 12
فرم شماره 7: برگه صورتجلسه پیشدفاع دانشجویان دکتری دکتری 30
فرم شماره 8: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 22
فرم شماره 9: فرم تاییدیه تقاضای وام ویژه دکتری دکتری 2
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 73
فرم شماره 2: تقاضای تغییرعنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 5
فرم شماره 3: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 2
فرم شماره 4: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 14
فرم شماره 1: دستورالعمل نگارش پایان‌نامه/رساله مشترک 108
فرم شماره 2: آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مشترک 52
فرم شماره 3: فرم انتخاب پایان‌نامه/رساله برتر دانشجویی مشترک 11
فرم شماره 4: فرم چکیده مشترک 26
فرم شماره 5: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 55
فرم شماره 6: فرم گزارش سه‌ماهه مشترک 118
فرم شماره 7: برگ صورتجلسه سمینار شش ماهه مشترک 68
فرم شماره 9: مراحل کار هزینه کردن از اعتبار پایان نامه / رساله مشترک 36
فرم شماره10: فرم قرارداد مشترک 18
فرم شماره 11: فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 34
فرم شماره 12: پرسشنامه ایمنی مشترک 67
فرم شماره 13: فرم صورتجلسه مشترک 34
فرم شماره 14: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی مشترک 98
فرم شماره 15: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی (آزمایشگاه آنالیز دستگاهی) مشترک 59
فرم شماره 16: فرم مشخصات دانشجویان دکتری جهت دریافت وام پژوهانه مشترک 6
فرم شماره 5: صورتجلسه ارائه شفاهی گزارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 18
فرم شماره 18: برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه مشترک 36
فرم شماره 19: دستورالعمل حق مالکيت مشترک 36
فرم شماره 20: فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک 46