متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: فتاح شجاع-مهندسی فرآیند

خلاصه خبر: اصلاح زئولیتY به منظور حذف یون های سرب و روی از محلول های آبی

  • عنوان: اصلاح زئولیتY به منظور حذف یون¬های سرب و روی از محلول¬های آبی
  • ارائه‌کننده: فتاح شجاع
  • استاد راهنما: دکتر حسن پهلوانزاده
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر رامین کریم زاده
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر ارجمند
  • مکان: ساختمان فنی مهندسی اتاق 115
  • تاریخ: 96/11/14
  • ساعت: 17:00

چکیده پساب بسیاری از صنایع همچون متالورژی، صنایع شیمیایی، معدنی، باتری سازی و... شامل یک و یا تعداد بیشتری از یون¬های فلزی می¬باشند. ضروری است که این یون¬های فلزی قبل از ورود به محیط زیست از پساب¬ها حذف شوند زیرا ممکن است از این طریق وارد زنجیره غذایی شوند. از میان روش¬های متداول مختلف، روش جذب سطحی به علت مؤثر و اقتصادی بودن یک فرآیند نویدبخش جهت حذف فلزات سنگین از آب و پساب¬های صنعتی می¬باشد، زیرا می¬توان جاذب بکار گرفته شده را توسط یک عملیات دفع مناسب احیا نمود. زئولیت Y به عنوان نوع جدیدی از جاذب توجه گسترده¬ای را برانگیخته و توانایی فوق العاده¬ای جهت حذف انواع آلودگی¬های معدنی، آلی و رادیواکتیو از پساب¬ها از خود نشان داده است. در پایان نامه حاضر، جذب +2Pb و +2Zn بر روی زئولیت Y مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا زئولیت Y با گروه های عاملی آمینی اصلاح و سپس به عنوان جاذب بکار گرفته شدند. زئولیت Y با روش¬های مختلفی نظیرXRD ، BET، TEM و FTIR تعیین مشخصه شدند. اصلاح کردن زئولیت Y سطح ویژه و حجم تخلخل آنها را کاهش می¬دهد ولی به دلیل اینکه گروه های عاملی آمینی توانایی بالایی برای تشکیل پیوند با فلزات سنگین دارند، ظرفیت جذب فلزات سنگین را افزایش می¬دهند. در این پژوهش، اثر pH، زمان تماس، غلظت اولیه یون¬های +2Pb و +2Zn و دما روی جذب +2Pb و +2Zn بررسی شده است. نتایج نشان می¬دهد که جذب به شدت تحت تأثیر pH می¬باشد. همچنین اطلاعات سینتیکی نشان می¬دهد که فرآیند جذب در 120 دقیقه به تعادل می¬رسد و داده¬های تجربی به خوبی توسط مدل دواکسپونانسیلی برازش می¬گردند. به منظور توصیف جذب +2Pb و +2Zn روی زئولیت Y از ایزوترم¬های لانگمویر، فرندلیچ و D-R استفاده شد. ایزوترم لانگمویر توصیف قابل قبولی از ایزوترم جذب ارائه می¬دهد. حداکثر ظرفیت جذب محاسبه شده توسط ایزوترم لانگمویر برابر با mg/g 5/264 برای +2Pb و mg/g 8/135 برای +2Zn می¬باشد. پارامترهای ترمودینامیکی جذب نیز محاسبه شدند و نتایج نشان می¬داد که فرآیند جذب خودبخودی و گرماگیر می باشد.
کلمات کلیدیجذب سطحی، زئولیت ، سرب، روی، اصلاح زئولیت

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 444