مهندسی شیمی- زیست پزشکی


 

از سال 1389 پس از تصویب رشته مهندسی زیستپزشکی، این گروه اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی زیست پزشکی نمود.
در حال حاضر، دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه مهندسی زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی، در مقطع کارشناسی ارشد 23 نفر است. گروه مهندسی زیست پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، نظام آموزشی و پژوهشی خود را با توجه به نیازهای میهن اسلامی و فعالیت سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی، در سطح استانداردهای بین المللی و منطبق بر برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی و تحقیقات پیشرفته دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا تنظیم نمودهاند.

bulletکاتالوگ گروه بیوتکنولوژی و زیست پزشکی