مهندسی پلیمر


 

bullet معرفی

‌از سال‌ 1370 مهندسی‌ پلیمر به‌صورت‌ گرایشی‌ در گروه‌ مهندسی‌ شیمی‌ به‌ صورتی ‌فعال‌ كار خود را آغاز كرد و تاکنون موفق‌ به‌ تربیت‌ دانش‌آموختگانی‌ در مهندسی‌ شیمی‌ با گرایش‌ پلیمر گردید، كه‌ همگی‌ آنان‌ جذب‌ مراكز تحقیقاتی‌ و صنایع ‌مختلف‌ كشور شده‌اند. از این‌ تاریخ‌، گروه‌ مهندسی‌ پلیمر به‌عنوان‌ گروهی‌ مستقل‌ در بخش‌ مهندسی‌ شیمی‌ طبق‌ برنامه‌ مصوب‌ دویست‌ و پنجاه‌ و ششمین‌ جلسه ‌شورای عالی‌ برنامه‌ریزی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ مرحله‌ جدیدی‌ از فعالیت‌ خود را آغاز كرد. تلاش گروه حفظ پیشتازی در برخی از عرصه‌های جدید علوم، فناوری و مهندسی پلیمر در رقابتی سالم با سایر مراکز فعال پلیمری است.

bulletکاتالوگ گروه مهندسی پلیمر و پلیمریزاسیون