میزان شهریه دانشجویان


 

میزان شهریه دوره‌های شهریه پرداز مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس با توجه به مصوبات مراجع رسمی دانشگاه، به شرح جداول زیر اعلام می‌شود:

مقطع تحصیلی دوره/نحوه پذیرش شروع به تحصیل جدول شهریه
دکتری (Ph.D) دوره نوبت دوم 1397-98 مشاهده
دکتری (Ph.D) غیرایرانی هزینه شخصی (غیر بورسیه) 1397-98 مشاهده
کارشناسی ارشد غیرایرانی هزینه شخصی (غیر بورسیه) 1397-98 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم 1397-98 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره نیمه‌حضوری 1394 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی (مجازی) 1397-98 مشاهده
کارشناسی ارشد دوره پردیس دانشگاهی 1397-98 مشاهده
کارشناسی ارشد و دکتری دوره‌های مازاد بر ظرفیت و نوبت دوم رشته‌های علوم پزشکی 1397-98 مشاهده